Ga naar de webshop en doneer/koop een item. Wij kopen het artikel en zorgen dat het er komt.

U kunt ook een bijdrage overmaken naar NL97INGB0008166353 t.n.v. Stichting Simba onder vermelding van ‘Gift verhuizing’ of met een specifieke vermelding t.b.v. één van de hierboven genoemde items, waarbij natuurlijk een deelbedrag op 1 van deze items ook bijzonder welkom is. 

Er wordt zoveel mogelijk lokaal gefabriceerd door de plaatselijke bevolking, waarmee ook de werkgelegenheid in het gebied rond Sengerema Hospitaal gestimuleerd wordt. 

U mag anoniem geven, maar het is zeker ook leuk als we (waar mogelijk) een label met uw naam op het gedoneerde item mogen plaatsen.

Of mogen noteren op de inventarisatielijst van het containerhuis.

 

Wilt u een bijdrage leveren, kunt u ook gebruik maken van de QR codes

De Givt-app kunt u in de Apple App Store of Google Play Store downloaden                     Hieronder een gift rechtstreeks via uw bank